Chương trình đào tạo

Chọn ngành:
Chọn chương trình đào tạo:

STTMã môn họcTên môn họcSố TC
1 KDCL013Chiến lược kinh doanh2
2 KDTN013Chuyên đề tốt nghiệp5
3 CBDL013Đường Lối cách mạng của ĐCS VN3
4 QPQP113Giáo dục Quốc phòng - An ninh 13
5 QPQP213Giáo dục Quốc phòng - An ninh 22
6 QPQP313Giáo dục Quốc phòng - An ninh 33
7 CBGC113Giáo dục thể chất 11
8 CBGC213Giáo dục thể chất 21
9 CBGC313Giáo dục thể chất 31
10 KDGD013Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh2
11 KDKH013Kế hoạch kinh doanh3
12 KDKS013Khởi sự doanh nghiệp2
13 KDKQ013Kinh doanh quốc tế2
14 KDKV013Kinh tế học vi mô3
15 KDKB013Kỹ năng bán hàng và bán hàng siêu thị4
16 CBLM013Luật Thương mại2
17 TCHT013Lý thuyết hạch toán kế toán3
18 CBLK013Lý thuyết thống kê2
19 KDMC013Marketing căn bản2
20 CBNL113Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 12
21 CBNL213Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin 23
22 TCPT013Phân tích hoạt động kinh tế3
23 CBPL013Pháp luật đại cương2
24 KDQC013Quản lý chất lượng2
25 KDQD013Quản trị dự án đầu tư2
26 KDQH013Quản trị học2
27 KDQM013Quản trị Marketing3
28 KDQK013Quản trị nghiệp vụ kinh doanh thương mại3
29 KDQL013Quản trị nguồn nhân lực3
30 SHLSinh hoạt lớp0
31 CBST013Soạn thảo văn bản2
32 TCTT013Tài chính - Tiền tệ2
33 TCTD013Tài chính doanh nghiệp4
34 DLTK013Tâm lý kinh doanh2
35 CBTE013Thống kê kinh doanh3
36 KDQT013Thương mại điện tử căn bản3
37 NNAB113Tiếng Anh cơ bản 13
38 NNAB213Tiếng Anh cơ bản 23
39 NNAD113Tiếng Anh kinh doanh 12
40 NNAD213Tiếng Anh kinh doanh 23
41 CNTH013Tin học cơ bản3
42 KDTQ013Tổ chức quản lý doanh nghiệp2
43 CBCC013Toán cao cấp3
44 CBTO013Toán kinh tế3
45 CBHC013Tư tưởng Hồ Chí Minh2
46 TSHCDTUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HSSV0
47 KDVH013Văn hóa doanh nghiệp2