Tên tài liệu Mô tả tài liệu Số lần download Lần cập nhật cuối
Mẫu giấy xác nhận vay vốn Giấy xác nhận vay vốn cho HSSV đang học tại trường 1326 8/28/2014 1:13:20 PM
Giấy cam kết trả nợ Giấy cam kết trả nợ đi kèm với giấy xác nhận vay vốn 1024 8/28/2014 1:18:17 PM
Đơn xin bảo lưu kết quả học tập Đơn xin bảo lưu kết quả học tập dùng cho HSSV có nhu cầu bảo lưu kì gần nhất và đã có kết quả học tập. 1751 8/28/2014 1:19:58 PM
Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí. 957 8/28/2014 3:41:37 PM
Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP 928 8/28/2014 3:44:59 PM
Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/CĐ-CP 1326 8/28/2014 3:47:42 PM
Quy 42/2008/QD-BGDĐT Quy định về liên kết đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng. 929 8/28/2014 4:04:44 PM
Biên bản sinh hoạt lớp Biên bản sinh hoạt lớp dành cho Giáo viên chủ nhiệm. 1024 9/25/2014 2:22:14 PM
Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 1034 3/4/2016 10:01:09 AM
Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập 954 5/13/2016 3:22:16 PM
Đơn đề nghị miễn, giảm học phí Đơn đề nghị miễn, giảm học phí 1388 5/13/2016 3:23:24 PM
Báo cáo sơ kết hoc kỳ 805 5/23/2016 4:00:47 PM
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-2021. 1687 5/27/2016 9:19:53 AM
123 123 92 8/4/2023 2:24:02 PM