Tên tài liệu Mô tả tài liệu Số lần download Lần cập nhật cuối
Mẫu đơn đăng ký học lại, cải thiện điểm Sinh viên đạt điểm F thì bắt buộc phải học lại Sinh viên đạt điểm D thì có thể đăng ký học cải thiện điểm 1737 2/20/2014 3:59:16 PM
Mẫu đơn đăng ký thi cải thiện điểm Sinh viên đạt điểm D học phần nào thì có thể nộp đơn xin thi cải thiện điểm ( Thi cùng với lịch thi lại học kỳ) 1688 2/10/2014 10:41:57 AM
Mẫu đơn điều chỉnh các học phần đã đăng ký Trong 2 tuần kể từ khi bắt đầu học kỳ. Sinh viên có quyền nộp đơn để điều chỉnh các học phần đã đăng ký 1147 2/10/2014 10:46:14 AM
Mẫu đơn xét tốt nghiệp Sinh viên sau khi tích lũy đủ số tín chỉ của chương trình đào tạo. Phải làm đơn để xin xét tốt nghiệp 1139 2/10/2014 10:48:16 AM
Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên 1298 8/10/2015 2:16:51 PM
Danh sách HSSV thuộc diện chế độ chính sách năm học 2015 - 2016 Giáo viên chủ nhiệm - (cố vấn học tập) lập danh sách gửi về P. CTHSSV trước ngày 30/3/2016 829 3/15/2016 1:25:27 PM
Báo cáo sơ kết hoc kỳ Mẫu báo cáo sơ kết học kỳ 775 5/23/2016 3:44:20 PM
123 123 2 5/19/2024 8:43:54 PM