THÔNG BÁO: Về việc thay đổi đăng ký học phần và số lớp học phần của hệ CĐ Khóa 5 học kỳ 2 năm học 2013-2014

Ngày đăng: 24/01/2014 - Số lượt đọc: 2851

 Hiện nay một bộ phận sinh viên chưa đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu nên một số lớp học phần mở không đủ theo kế hoạch, Nhà trường  yêu cầu: 

1. Cố vấn học tập hướng dẫn sinh viên kiểm tra thời khóa biểu của học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 theo tài khoản cá nhân và làm đơn xin đăng ký bổ sung học phần hoặc rút bớt học phần (nếu có nhu cầu) trong thời gian từ ngày 10/02/2014 đến ngày 21/02/2014.
2. Tất cả sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 5 kiểm tra thời khóa biểu theo tài khoản cá nhân.
3. Giảng viên đã được phân công giảng dạy hệ Cao đẳng Khóa 5 học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 kiểm tra thời khóa biểu cá nhân.