Bản tin phòng đào tạo
Bản tin phòng quản lý sinh viên

Kê hoạch về việc lập danh sách học sinh, sinh viên ở nội trú, ngoại trú cao đẳng khóa 8, 9, 10 và trung cấp 52 năm học 2018 - 2019

Nhà trường thông báo về việc lập danh sách HSSV ở nội trú, ngoại trú. Yêu cầu Học sinh, sinh viên các lớp lập danh sách gửi về phòng Công tác học sinh, sinh viên theo đúng kế hoạch.