Bản tin phòng đào tạo
Bản tin phòng quản lý sinh viên

THÔNG BÁO LẬP DANH SÁCH HSSV Ở NỘI, NGOẠI TRÚ CAO ĐẲNG KHÓA 6,7, 8 VÀ TCCN KHÓA 50,51 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập  lập danh sách HSSV  ở nội trú, ngoại trú Cao đẳng khóa 6,7,8 và TCCN khóa 50,51 năm học 2016 - 2017


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THI ĐUA TẬP THỂ ĐỐI VỚI HSSV HỆ CĐ KHÓA 5,6 VÀ TCCN KHÓA 49 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015

 Quyết định về việc thi đua tập thể đối với học sinh - sinh viên hệ cao đẳng khóa 5,6 và hệ TCCN khóa 49 học kì II năm học 2014 - 2015

QDthiduahockyIInamhoc2014-2015.pdf

Danh sách kèm theo

Danhsach.pdf


Kê hoạch về việc lập danh sách học sinh, sinh viên ở nội trú, ngoại trú cao đẳng khóa 8, 9, 10 và trung cấp 52 năm học 2018 - 2019

Nhà trường thông báo về việc lập danh sách HSSV ở nội trú, ngoại trú. Yêu cầu Học sinh, sinh viên các lớp lập danh sách gửi về phòng Công tác học sinh, sinh viên theo đúng kế hoạch.