Bản tin phòng đào tạo
Bản tin phòng quản lý sinh viên

THÔNG BÁO LẬP DANH SÁCH HSSV Ở NỘI, NGOẠI TRÚ CAO ĐẲNG KHÓA 6,7, 8 VÀ TCCN KHÓA 50,51 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập  lập danh sách HSSV  ở nội trú, ngoại trú Cao đẳng khóa 6,7,8 và TCCN khóa 50,51 năm học 2016 - 2017


Kê hoạch về việc lập danh sách học sinh, sinh viên ở nội trú, ngoại trú cao đẳng khóa 8, 9, 10 và trung cấp 52 năm học 2018 - 2019

Nhà trường thông báo về việc lập danh sách HSSV ở nội trú, ngoại trú. Yêu cầu Học sinh, sinh viên các lớp lập danh sách gửi về phòng Công tác học sinh, sinh viên theo đúng kế hoạch.


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THI ĐUA TẬP THỂ ĐỐI VỚI HSSV HỆ CĐ KHÓA 5,6 VÀ TCCN KHÓA 49 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015

 Quyết định về việc thi đua tập thể đối với học sinh - sinh viên hệ cao đẳng khóa 5,6 và hệ TCCN khóa 49 học kì II năm học 2014 - 2015

QDthiduahockyIInamhoc2014-2015.pdf

Danh sách kèm theo

Danhsach.pdf