Bản tin phòng đào tạo
Bản tin phòng quản lý sinh viên

Quyết định thi đua khen thưởng học sinh - sinh viên học kỳ I năm học 2013-2014

 Quyết định thi đua khen thưởng học sinh sinh viên HKI năm học 2013 - 2014 UserFiles/vtcms/2014/3/28/file/Quyet%20dinh%20thi%20dua%20HKI%202013-2014.doc

Danh sách khen thưởng tập thể lớp và danh sách cá nhân được khen thưởng trong công tác lớp HKI năm học 2013-2014 UserFiles/vtcms/2014/3/28/file/Danh%20sach%20khen%20thuong%20TT%20&%20ca%20nhan%20dat%20thanh%20tich%20cao%20trong%20cong%20tac%20HKI%20(2013-2014).xls

Danh sách học sinh - sinh viên Xuất sắc, Giỏi, Khá HKI năm học 2013-2014 UserFiles/vtcms/2014/3/28/file/Danh%20hieu%20thi%20dua%20HKI%2013-14.xls


Thông báo về việc kiểm tra điểm rèn luyện và nộp giấy tờ bổ sung hồ sơ nhập học

 1.Đề nghị sinh viên cao đẳng khóa 5 kiểm tra điểm rèn luyện học kỳ I (2013 - 2014) theo danh sách kèm theo. Đây là danh sách xét thi đua và học bổng học kỳ I, vì vậy mọi thắc mắc của sinh viên phòng Công tác HSSV giải quyết từ ngày 20/3 đến hết ngày 21/3/2014. 

2. Đối với sinh viên có tên trong danh sách cần bổ sung giấy tờ còn thiếu trong hồ sơ nhập học và giấy nghĩa vụ quân sự đề nghị nộp về phòng Công tác HSSV đến hết ngày 28/3/2014. Hết thời gian trên phòng giải quyết hồ sơ nhập học không hợp lệ theo quy chế của Bộ GDĐT.

UserFiles/vtcms/2014/3/18/file/Danh%20sach%20DRL5%20HKI%20(13-14).xls


THÔNG BÁO: VỀ VIỆC SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 5

 Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên thông báo thời gian sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 đối  với sinh viên cao đẳng khóa 5 do Giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức thực hiện, theo thời khóa biểu sinh hoạt lớp  từ ngày 18 tháng 2 năm 2014 đến ngày 21 tháng 2 năm 2014. Yêu cầu các em sinh viên khóa 5 có mặt đúng thời gian và địa điểm sinh hoạt của lớp mình.  

 


DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG 5 THIẾU GIẤY TỜ CẦN BỔ SUNG

Đề nghị các em sinh viên có tên trong danh sách kịp thời nộp bổ sung giấy tờ còn thiếu về phòng CT HSSV để hoàn chỉnh hồ sơ nhập học.UserFiles/vtcms/2014/2/11/file/danh%20sach%20HSSV%20thieu%20giay%20to%20T2-2014(1).xls


THÔNG BÁO: VỀ VIỆC SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 5

 Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên thông báo thời gian sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 đối  với sinh viên cao đẳng khóa 5 do Giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức thực hiện, theo thời khóa biểu sinh hoạt lớp  từ ngày 18 tháng 2 năm 2014 đến ngày 21 tháng 2 năm 2014. Yêu cầu các em sinh viên khóa 5 có mặt đúng thời gian và địa điểm sinh hoạt của lớp mình.  

 


QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA TẬP THỂ KHỐI HSSV VÀ CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

 Quyết định về việc thi đua tập thể khối HSSV và cấp học bổng học kỳ II năm học 2013 - 2014 

UserFiles/vtcms/2014/8/19/file/TB%20DU%20KI%C3%8AN%20HB%E1%BB%94NG.doc

  Danh sách HSSV được cấp học bổng học kỳ II năm học 2013 - 2014

UserFiles/vtcms/2014/8/19/file/danh%20sach%20hoc%20bong%20toan%20truong%20hk%202%20(2013%20-2014)%20(2).xls

 Danh sách khen thưởng lớp xuất sắc vào tiên tiến học kỳ II năm học 2013 - 2014

UserFiles/vtcms/2014/8/19/file/Danh%20sach%20khen%20thuong%20tap%20the%20lop%20HKII%20(2013-2014)%20(2).xls