Bản tin phòng đào tạo
Bản tin phòng quản lý sinh viên

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013 - 2014 ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 5

 Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên thông báo thời gian sơ kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 đối  với sinh viên cao đẳng khóa 5 do Giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức thực hiện, theo thời khóa biểu sinh hoạt lớp  từ ngày 18 tháng 2 năm 2014 đến ngày 21 tháng 2 năm 2014. Yêu cầu các em sinh viên khóa 5 có mặt đúng thời gian và địa điểm sinh hoạt của lớp mình.  

 


QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA TẬP THỂ KHỐI HSSV VÀ CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013 - 2014

 Quyết định về việc thi đua tập thể khối HSSV và cấp học bổng học kỳ II năm học 2013 - 2014 

UserFiles/vtcms/2014/8/19/file/TB%20DU%20KI%C3%8AN%20HB%E1%BB%94NG.doc

  Danh sách HSSV được cấp học bổng học kỳ II năm học 2013 - 2014

UserFiles/vtcms/2014/8/19/file/danh%20sach%20hoc%20bong%20toan%20truong%20hk%202%20(2013%20-2014)%20(2).xls

 Danh sách khen thưởng lớp xuất sắc vào tiên tiến học kỳ II năm học 2013 - 2014

UserFiles/vtcms/2014/8/19/file/Danh%20sach%20khen%20thuong%20tap%20the%20lop%20HKII%20(2013-2014)%20(2).xls

                                                                              


THÔNG BÁO LẬP DANH SÁCH HSSV Ở NỘI, NGOẠI TRÚ CAO ĐẲNG KHÓA 6,7, 8 VÀ TCCN KHÓA 50,51 NĂM HỌC 2016 - 2017

Giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập  lập danh sách HSSV  ở nội trú, ngoại trú Cao đẳng khóa 6,7,8 và TCCN khóa 50,51 năm học 2016 - 2017


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THI ĐUA TẬP THỂ ĐỐI VỚI HSSV HỆ CĐ KHÓA 5,6 VÀ TCCN KHÓA 49 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2014 - 2015

 Quyết định về việc thi đua tập thể đối với học sinh - sinh viên hệ cao đẳng khóa 5,6 và hệ TCCN khóa 49 học kì II năm học 2014 - 2015

QDthiduahockyIInamhoc2014-2015.pdf

Danh sách kèm theo

Danhsach.pdf