Bản tin phòng đào tạo
Bản tin phòng quản lý sinh viên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

 Thông báo về việc nộp hồ sơ chính sách học sinh - sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2015

UserFiles/vtcms/2015/1/29/file/th%C3%B4ng%20b%C3%A1o.doc

Mẫu đơn kèm theo

UserFiles/vtcms/2015/1/29/file/th%C3%B4ng%20b%C3%A1o.doc


THÔNG BÁO CUỘC THI TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHI MINH NĂM HỌC 2014 - 2015

 Thông báo cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh năm học 2014 - 2015

UserFiles/vtcms/2014/12/10/file/thong%20bao.doc