Bản tin phòng đào tạo
Bản tin phòng quản lý sinh viên

DANH SÁCH DỰ KIẾN CẤP HỌC BỔNG CĐ 5,6 VÀ TCCN 49 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 -2015

 Học sinh sinh viên các lớp xem danh sách dự kiến học bổng học kỳ 1 năm học 2014-2015 từ ngày 24 đến ngày 27/03/2015, nếu có thắc mắc gửi về phòng Công tác học sinh sinh viên đến hết ngày 27/03/2015.(Hết thời hạn nêu trên, mọi thắc mắc không được giải quyết)

UserFiles/vtcms/2015/3/24/file/DS%20xet%20hoc%20bong%20khoa%205(1).pdf

UserFiles/vtcms/2015/3/24/file/DS%20xet%20hoc%20bong%20khoa%206(1).pdf

UserFiles/vtcms/2015/3/24/file/Danh%20sach%20du%20kien%20cap%20HB%20K49.pdf


QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2014 - 2015

 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo - cận nghèo học kì I năm học 2014 - 2015

userfiles/file/QD%20ho%20tro%20chi%20phi%20hoc%20tap%202014%20-%202015.pdf

Danh sách kèm theo

userfiles/file/DS%20ho%20tro%20chi%20phi%20oc%20tap%202014%20-%202015.pdf


QUYẾT ĐỊNH HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP NĂM HỌC 2013 - 2014

 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo - hộ cận nghèo học kì II năm học 2013 - 2014.

UserFiles/vtcms/2015/2/6/file/QD%20ho%20tro%20chi%20phi%20hoc%20tap%202013%20-%202014.pdf

Danh sách kèm theo

UserFiles/vtcms/2015/2/6/file/DS%20ho%20tro%20cp%20hoc%20tap%202013%20-%202014.pdf


THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

 Thông báo về việc nộp hồ sơ chính sách học sinh - sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2015

UserFiles/vtcms/2015/1/29/file/th%C3%B4ng%20b%C3%A1o.doc

Mẫu đơn kèm theo

UserFiles/vtcms/2015/1/29/file/th%C3%B4ng%20b%C3%A1o.doc


THÔNG BÁO CUỘC THI TUỔI TRẺ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHI MINH NĂM HỌC 2014 - 2015

 Thông báo cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh năm học 2014 - 2015

UserFiles/vtcms/2014/12/10/file/thong%20bao.doc