QUYẾT ĐỊNH THI ĐUA, HỌC BỔNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 -2016 CAO ĐẲNG KHÓA 6,7 VÀ TCCN KHÓA 50

Ngày đăng: 30/08/2016 - Số lượt đọc: 1373

 I. Quyết định  khen thưởng tập thể lớp hệ Cao đẳng khóa 6,7 và TCCN khóa 50, học kỳ II năm học 2015 - 2016.

1.1 Quyết định thi đua khen thưởng học kỳ II năm học 2015 - 2016

2.2. Danh sách tập thể lớp Tiên tiến học kỳ II năm học 2015 - 2016

II.Quyết định học bổng  và danh sách học sinh được học bổng hệ TCCN khóa 50  học kỳ II năm học 2015 -2016

2.1.Quyết định học bổng hệ TCCN khóa 50 học kỳ II năm học 2015 - 2016

2.2Danh sách học sinh được cấp học bổng hệ TCCN khóa 50 học kỳ II năm học 2015 - 2016

III.Quyết định học bổng và danh sách sinh viên được học bổng Cao đẳng khóa 6, 7 năm học 2015 - 2016

3.1.Quyết định học bổng hệ Cao đẳng khóa 6,7 học kỳ II năm học 2015 - 2016

3.2 Danh sách sinh viên được cấp học bổng Cao đẳng khóa 6 học kỳ II năm học 2015 - 2016

3.3.Danh sách sinh viên được cấp học bổng Cao đẳng khóa 7 học ky II năm học 2015 - 2016

Các tin đã đưa: